Quản lý phiếu ghi (Ticket)

...
Popup

Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi hoặc gọi ra cho khách hàng

Tự động tạo phiếu ghi

Chuyển voicemail thành ticket, chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket

Gán phiếu ghi

Chuyển ticket giữa các các phòng ban, các agent

Phân loại phiếu ghi

Phân loại các ticket; đánh độ ưu tiên cho ticket; chuyển trạng thái cho ticket

Các trường thông tin

Các trường thông tin của ticket động, có thể tuỳ chỉnh để phù hợp với nhu cầu

Phân loại

Phân loại các ticket; đánh độ ưu tiên cho ticket; chuyển trạng thái cho ticket

Quản lý liên hệ, công ty (CRM)

...
Quản lý liên hệ, công ty

Tạo và quản lý nhiều liên hệ (khách hàng cá nhân), nhiều công ty, nhóm các liên hệ vào công ty

Hiển thị thông tin khách hàng

Hiển thị tên khách hàng, số điện thoại khách hàng gọi đến và toàn bộ ghi chú về khách hàng đó khi khách hàng gọi đến hoặc gọi đi

Phiếu ghi

Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, công ty

Thuộc tính động

Tạo và quản lý các thuộc tính (đặc tính) động cho liên hệ, công ty

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin khách hàng theo tiêu chí bất kỳ

Import/export

Import/export dữ liệu khách hàng qua excel

Báo cáo, thống kê

...
Hiệu suất tổng đài

Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 Contact Center theo từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi 30 phút)

Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi, tìm kiếm theo tiêu chí bất kỳ, nghe lại được file ghi âm

Báo cáo Agent, phiếu ghi

Báo cáo hoạt động của Agent, hiệu suất làm việc của Agent, báo cáo về phiếu ghi

Giám sát hệ thống theo thời gian thực

...
Giám sát cuộc gọi

Cho phép giám sát chi tiết các cuộc gọi đang diễn ra, agent nào đang nghe máy và điều khiển trực tiếp trên cuộc gọi đó

Giám sát Agent

Cho phép giám sát chi tiết Agent nào đang online, trạng thái hoạt động, đang nghe cuộc gọi hay không. Có thể chuyển trạng thái trực tiếp cho Agent

Giám sát hàng đợi

Cho phép giám sát chi tiết tải các hàng đợi: bao nhiêu cuộc gọi đang đổ chuông, bao nhiêu cuộc gọi đang trả lời

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và chăm sóc khách hàng

Dùng thử miễn phí